The Team

Avinash Awate

Visionary & Chief Mentor

Rajani Kant

Technical Mentor

Monika Jain

Intern

Prabhat Agarwal

Intern

Neha Sanganeria

Intern

Manvi Mukharya

Intern